September 15, 2021
Thiết Yếu

Bộ OpenOffice 4.0 Full

I.    Giới thiệu Việc sử dụng phần mềm MS. Office trong kinh doanh bắt buộc bạn phải mua bản quyền, tùy theo mỗi phiên bản sẽ có mức phí khác nhau. Bên cạnh MS. Office các bạn có thể lựa chọn OpenOffice 4.0 có chức năng tương tự như MS. Office. Tuy nhiên bạn phải […]
Thiết Yếu

Bộ Microsoft Office Professional Plus 2016 full

I.    Bộ phần mềm Microsoft Office 2016 gồm có các ứng dụng sau: Microsoft Access 2016 Microsoft Excel 2016 Microsoft OneDrive for business in 2016 Microsoft OneNote 2016 Microsoft Outlook 2016 Microsoft PowerPoint 2016 Microsoft Publisher 2016 Skype for business in 2016 Microsoft Word 2016 II.    So sánh Office 2013 với 2016 III.    Yêu cầu […]
Thiết Yếu

Bộ Microsoft Office 2013 Full

I.    Bộ phần mềm Microsoft Office 2013 gồm có các ứng dụng sau: Microsoft Word 2013 SP1 Microsoft Excel 2013 SP1 Microsoft PowerPoint 2013 SP1 Microsoft Access 2013 SP1 Microsoft Outlook 2013 SP1 Microsoft InfoPath 2013 SP1 Microsoft Publisher 2013 SP1 Microsoft OneNote 2013 SP1 Microsoft Lync 2013 SP1 Microsoft Visio Viewer 2013 SP1 II.    […]
Thiết Yếu

Bộ Microsoft Office 2010 Full

I.    Bộ phần mềm Microsoft Office 2010 gồm có các ứng dụng sau: Microsoft Word 2010 SP2 Microsoft Excel 2010 SP2 Microsoft PowerPoint 2010 SP2 Microsoft Access 2010 SP2 Microsoft Outlook 2010 SP2 Microsoft InfoPath 2010 SP2 Microsoft Publisher 2010 SP2 Microsoft OneNote 2010 SP2 Microsoft SharePoint Workspace 2010 SP2 Microsoft Visio viewer 2010 SP2 […]
Thiết Yếu

Bộ Microsoft Office 2007 Full

I.    Bộ phần mềm Microsoft Office 2007 gồm có các ứng dụng sau: Microsoft Office Word 2007 SP3 Microsoft Office Excel 2007 SP3 Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 Microsoft Office Access 2007 SP3 Microsoft Office Outlook 2007 SP3 Microsoft Office Publisher 2007 SP3 Microsoft Office InfoPath 2007 SP3 Microsoft Office Visio Viewer 2007 SP3 II.    […]